กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
137 หมู่ 6 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ 045-959664 หรือ 045481168

ติดต่อสอบถามผ่านทาง Facebook Fanpage โรงเรียน

https://www.facebook.com/mtksmartspm29/